Term Dates

Summer Term 2021

  • First Class: Thursday 22nd April 2021
  • Half Term: No¬† class Thursday 3rd June 2021
  • Last Class: Thursday 15th July 2021

Autumn Term 2021

  • First Class: Thursday 9th September 2021
  • Half Term: No class Thursday 28th October 2021
  • Last Class: Thursday 2nd December 2021